|  KS LINDE GROM   |  KS GROM PRO   |  KS GROM LADY   |  KS GROM KIDS   |  PIŁKA NOŻNA   |  JUDO   |  1% PODATKU   |  LEGIA   |  KONTAKT

KLUB SPORTOWY GROM

 

§ 1

 

Cele Klubu

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo-rekreacyjnego dzieci/uczniów, młodzieży i dorosłych.

2. Organizowanie działalności sportowej z akcentem na gry zespołowe, sztuki walki i lekkoatletykę i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

3. Organizowanie dzieciom/uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, treningów i wypoczynku.

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

5. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych.

 

§ 2

Struktura organizacyjna Klubu

1. Odpowiedzialność i nadzór nad funkcjonowaniem Klubu spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia lub Zarządach oddziałów.

2. Osobą odpowiedzialną za szkolenie sportowe jest koordynator Klubu.

3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi jest trener.

4. Osobą do pierwszego kontaktu jest trener prowadzący daną grupę.

5. Zebrania Zarządu lub trenerów z rodzicami/opiekunami są zwoływane w zależności od potrzeb, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów drogą mailową, telefoniczną lub poprzez komunikat na stronie internetowej Klubu przynajmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.

6. Obecność rodziców lub opiekunów prawnych na zebraniach jest obowiązkowa.

 

§ 3

Zasady ogólne

1. Zawodnikiem Klubu Sportowego GROM, zwanego dalej Klubem, może zostać każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej i którego rodzic lub opiekun prawny wypełnił, podpisał i dostarczył klubowi deklarację członkowską.

2. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. Wyjątek stanowi inna organizacja wyjazdu, poprzedzona komunikatem Klubu i ustalona z rodzicami lub opiekunami zawodników.

3. Każdy zawodnik może brać udział w zajęciach tylko pod warunkiem złożenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Klubu oraz niniejszego Regulaminu

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze Klubu aktualnych badań lekarza medycyny sportowej niezwłocznie po rozpoczęciu treningów oraz powtarzania badań zgodnie z zaleceniem lekarza. Badania są ważne maksymalnie 6 miesięcy, chyba że lekarz ustali inaczej. Klub zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do treningu zawodnika nie posiadającego ważnych badań lekarskich.

5. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

7. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

8. Każdego zawodnika w trakcie trwania zajęć obowiązuje strój treningowy (czerwona koszulka klubowa, czarne spodenki i białe getry) – warunek dopuszczenia do zajęć.

9. Każdego zawodnika w trakcie turniejów, meczy ligowych oraz sparingowych/towarzyskich obowiązuje strój klubowy reprezentacyjny – warunek dopuszczenia do udziału w meczu.

10. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

11. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek innych używek.

12. Warunkiem odebrania dziecka ze świetlicy jest przesłanie prawidłowo wypełnionego upoważnienia do biura z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem oraz złożenie kopi upoważnienia na świetlicy. Ponadto poinformowanie klubu drogą mailową w jakie dni dziecko ma być odbierane, nie później niż trzy dni przed treningiem. Nie wystarczy zostawić upoważnienia na świetlicy.

 

§ 4

Zasady ogólne – składki i darowizny

1. Zasady ogólne – składki i darowizny reguluje cennik zamieszczony na stronie www.ksgrom.pl. Klub rozlicza składki w terminie do 90 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie. Zwrot nadpłaty odbywa się w terminie do 90 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie.

2. Rezygnacja z zajęć powinna być w formie pisemnej podpisana i wysłana e-mailem, listem lub dostarczona osobiście do biura Klubu. Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące licząc od następnego miesiąca po miesiącu w którym złożono rezygnację.

3. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest terminowe opłacanie składek, zaległość większa niż 2 miesiące skutkuje zawieszeniem w zajęciach, zawieszenie nie zwalnia z obowiązku wpłaty składek za kolejne miesiące.

 

§ 5

Prawa i obowiązki zawodnika Klubu

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Klubu.

2. Zawodnik Klubu zobowiązuje się:

a. godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

b. trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić odpowiednie buty piłkarskie,

c. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

d. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

e. być sumiennym i zdyscyplinowanym,

f. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

g. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

h. podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,

i. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

j. sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Klubu i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Klubie, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dany mecz.

5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.

6. Zakupiony przez Klub sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Klubie. Nie dotyczy to sprzętu za który rodzic lub opiekun poniósł całkowity koszt.

7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

8. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.

 

§ 6

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Klubu

1. Z uwagi na zły wpływ na koncentrację dzieci, w czasie treningów i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi. Chyba, że trener prowadzący udzieli na to zgodę.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z podpisaną deklaracją członkowską Klubu.

5. Brak wpłaty składek opisanych w §4 skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne przystąpienie do członkostwa Klubu wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

7. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 4 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem – koordynatorem Klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora Klubu.

10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.

11. W skrajnych przypadkach Klub może pokryć część lub całość wysokości składki zawodnika za dany miesiąc. Odbywa się to tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna, w której zawarte jest rzetelne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Prośby rozstrzyga Zarząd.

12. Zakupiony sprzęt sportowy przez rodziców poddany zostaje personalizacji przez klub, stroje sportowe tj. numery na strojach nadawane są przez klub.

 

§ 7

Rodzaje wyróżnień

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Klubu są;

a. pochwała,

b. list gratulacyjny,

c. dyplom uznania,

d. nagroda rzeczowa.

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd.

 

§ 8

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Klubu są:

a. upomnienie,

b. nagana,

c. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

3. W przypadku uczestnictwa zawodnika Klubu w zawodach, turniejach, treningach czy innych formach rywalizacji, organizowanych przez inne kluby sportowe lub organizacje,  Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Klubu.

4. W Klubie Sportowy GROM jesteśmy otwarci na sugestię i krytykę dotyczącą naszego funkcjonowania i pracy trenerów i zarządu klubu, każdy z rodziców może wyrażać taką krytykę w formie maila, rozmowy telefonicznej czy podczas zebrań z rodzicami, ale niedopuszczalna, zabroniona jest krytyka trenera w trakcie treningu, meczu oraz bezpośrednio przed i po nim, za naruszenie tej zasady klub będzie nakładał karę finansową w wysokości od 100 zł do 1000 zł z wykluczeniem z klubu włącznie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Klub zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Klubu.

3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd.

5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu można się odwoływać, ale odwołanie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone Zarządowi lub trenerowi w ciągu 7 dni od wydania decyzji Zarządu. Zarząd ma 14 dni na ustosunkowanie się do odwołania. W przypadku braku odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni, odwołanie traktowane jest jako skuteczne.

6. Klub Sportowy GROM jest sekcją sportową Stowarzyszenia Brzask z siedzibą w Warszawie

 

Regulamin zawiera 9 paragrafów, 5 ponumerowanych stron i został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Brzask na zebraniu w lutym 2017 roku.

KS GROM jest własnością Stowarzyszenia Brzask nie jest typowym klubem, w którym najważniejszym celem jest szybki przyrost umiejętności oraz zwycięstwo za wszelką cenę kosztem przyjemności jaką niesie ze sobą sport. Oczywiście Klub dokłada wszelkich starań, by uczestnicy treningów piłkarskich rozwijali się sportowo, jednak mamy świadomość, że prawdziwe mistrzostwo sportowe może być osiągnięte wyłącznie w długotrwałym i systematycznym procesie. Często stosowana w klubach sportowych strategia szybkiego rozwoju jest nieskuteczna i krzywdząca. O ile wyniki przychodzą szybko, co wpływa na zadowolenie rodziców i zawodników, to gdy młodzi adepci sportu wchodzą w wiek seniorski szybko okazuje się, że odstają od rówieśników, których rozwój był długotrwały i systematyczny.


W KS Grom nie dyskryminujemy. Patronem Klubu jest pierwszy ciemnoskóry zdobywca Złotej Piłki - Eusebio Opierając się na przykładzie Eusebio wiemy, że wszyscy mają takie same szanse na osiągnięcie poziomu mistrzowskiego, bez względu na zamożność, talent czy pochodzenie. Drzwi KS Grom stoją otworem dla każdego, kto czerpie ze sportu radość i przyjemność. Staramy się stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Z dużą skutecznością stosujemy metody wychowawcze przez sport i do sportu, przygotowując zawodników nie tylko do odpowiedzialnego i efektywnego uczestnictwa w sporcie, ale również do przygotowania do życia w społeczeństwie, nie tylko sportowym. Duży nacisk kładziemy na propagowanie idei fair-play. Wierzymy, że ta zasada nie powinna odnosić się jedynie do sportu, ale powinna być obecna także w życiu codziennym, w domu, szkole czy w pracy. Jest ona fundamentem zdrowych i długotrwałych relacji międzyludzkich.


Sukces w seniorskiej karierze sportowej w dużej mierze zależy od tego, co zostało wypracowane już za młodu. Kolosalny wpływ na rozwój dziecka ma odpowiednio wybrany klub sportowy, który ma za zadanie szkolić i rozwijać potencjał każdego zawodnika.

W czasach postępu technologicznego i coraz bardziej wydłużającego się czasu spędzanego przed ekranami monitorów niezmiernie istotne jest, by zaszczepić zapał do aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Ilość dyscyplin jest niezliczona, jednak niezmiennie największą popularnością cieszy się w Polsce piłka nożna. Szkółka piłkarska to miejsce, gdzie dziecko nie tylko dba o sprawność fizyczną, ale rozwija pasję, trenuje technikę, jak i uczy się rozwiązań taktycznych, co procentuje w dalszej karierze. Treningi piłki nożnej dla dzieci to również doskonała okazja dla najmłodszych do przekonania się na czym polega praca zespołowa.

Największe piłkarskie marki pokazują, jak ważne jest szkolenie kilku- i kilkunastoletnich zawodników. Również te mniejsze podążają w tym kierunku. Chcąc dać szanse każdemu – powstało kilka miejsc w całej Warszawie, gdzie priorytetem jest sport dla dzieci. Na najmłodszych, którzy chcą spróbować swoich sił, czeka Klub Sportowy Ursynów a także Targówek i Włochy.

Alternatywą dla piłki nożnej może być szkółka judo. To nie tylko szlachetna sztuka walki, ale dyscyplina o ponad 40 latach tradycji olimpijskich. Istotną korzyścią z trenowania jest lepsza sprawność fizyczna, jednakże klub judo to także miejsce, gdzie poznać można elementy samoobrony.

Trenowana dyscyplina powinna odpowiadać naszym predyspozycjom i zainteresowaniom, jednak niezależnie od dokonanego wyboru – możemy spodziewać się wielu płynących z niego korzyści.